Odpowiedzialność pracodawcy za stan bhp w pracy

Piotr Kowalczyk
18.07.2017

Odpowiedzialność pracodawcy za stan bhp w pracy – art. 15 i art 207. § 1. kodeksu pracy Podstawową zasadą prawa pracy jest zawarty w art. 15 obowiązek pracodawcy do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Art. 207 § 1 określa natomiast, że odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi właśnie pracodawca. W praktyce oznacza to, że to pracodawca a nie ktokolwiek inny (np. pracownik służby bhp) jest całkowicie odpowiedzialny za ten stan.

Rozpatrując tę kwestię na gruncie prawa, odpowiedzialność pracodawcy może mieć charakter odpowiedzialności za wykroczenia popełnione przeciwko prawom pracownika
odpowiedzialności za popełnione przestępstwa (odpowiedzialność karna) oraz odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu.

Zasady sporządzania protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – kto w jakim terminie, kiedy pracownik może wnieść uwagi itp.

Dochodzenie powypadkowe powinno skutkować stworzeniem dokumentu o nazwie protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwanego powszechnie protokołem powypadkowym. Dokument ten jest podstawą do określenia uprawnień do świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanego lub jego rodziny. Protokół musi być przygotowany nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia wypadku. Jego przygotowaniem zajmuje się powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

Następnym krokiem powinno być przekazanie protokołu do akceptacji pracodawcy. Dokument powinien zawierać również dodatkowe załączniki, takie: dokumenty związane z wypadkiem – wyjaśnienia osoby poszkodowanej, zeznania świadków, opinie lekarzy i innych specjalistów czy ewentualne fotografie z miejsca wypadku.

Zanim pracodawca zapozna się z protokołem powypadkowym, zespół ma obowiązek przedstawienia go osobie poszkodowanej. Poszkodowany może skorzystać z prawa wniesienia „uwag i zastrzeżeń”, może także skorzystać z prawa do wglądu do akt związanych z postępowaniem, wykonać kopie dokumentów, notatki czy odpisy. Jeśli wskutek wypadku doszło do śmieci pracownika, prawo takie przysługuje członkom jego rodziny.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca – nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia.

Zastrzeżenia do treści protokołu

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu przez osobę poszkodowaną lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika), pracodawca ma obowiązek zwrócenia protokołu zespołowi powypadkowemu celem wyjaśnienia wątpliwości i wprowadzenia niezbędnych zmian.

Po dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień zespół tworzy nową wersję protokołu (nie później niż w ciągu 5 dni), a do aktualnej wersji dołącza również poprzedni, niezatwierdzony przez pracodawcę protokół.

Zgodnie z art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego poszkodowany lub w przypadku wypadku śmiertelnego – uprawniony członek rodziny osoby zmarłej może wystąpić do sądu rejonowego, wnioskując o wyjaśnienie i sprostowanie protokołu. Może to uczynić także organizacja związkowa, działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika.

Protokół powypadkowy wraz ze wszystkimi załącznikami powinien być przechowywany przez pracodawcę przez okres 10 lat.

Więcej informacji można przeczytać na blogu: http://www.solace.pl/rodzaje-spraw/odszkodowanie-po-wypadku-w-pracy/.

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.