Odprawy dla pracowników w przypadku zwolnień grupowych

Mariusz Siwko
15.04.2024

Jeśli jesteś jednym z pracowników objętych zwolnieniami grupowymi w zakładzie pracy, to wiedz, że prawo gwarantuje Ci uzyskanie odprawy. Jest to forma rekompensaty za utratę źródła dochodów z przyczyny nieleżącej po stronie pracownika. Przepisy prawa pracy w Polsce przewidują pewne rodzaje wsparcia finansowego, które mają na celu złagodzenie skutków utraty zatrudnienia. Dowiedz się, na jaką odprawę pieniężną możesz liczyć.

Wysokość odprawy pieniężnej zależy od stażu pracy

To, jaką odprawę otrzymasz, zależy – poza oczywiście wysokością Twojego wynagrodzenia za pracę - wyłącznie od stażu pracy u danego pracodawcy. Dokładnie określa to Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Na mocy obowiązujących przepisów pracownik może otrzymać:

  • Jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • Dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli jego staż pracy u danego pracodawcy wynosił od 2 do 8 lat;
  • Trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Warto zaznaczyć, że wysokość odprawy pieniężnej nie może przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Dodatkowe ustalenia

Chociaż ustawa gwarantuje minimalną wysokość odprawy, pracodawcy i pracownicy mogą uzgodnić w przepisach wewnątrzzakładowych (takich jak regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy czy porozumienie zbiorowe) wyższą wysokość odprawy.

Jest to szczególnie istotne w firmach, które chcą zapewnić swoim pracownikom dodatkowe wsparcie finansowe w trudnym okresie poszukiwania nowego zatrudnienia.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie